Strategaeth Cerddoriaeth – Dinas Caerdydd Crynodeb o’r Project


Sound Diplomacy yw'r arbenigwr byd-eang wrth ddatblygu strategaethau hirdymor a hunangynhaliol. Rydym wedi gweithio mewn dros 40 o wledydd a chyda thros 100 o gleientiaid, yn y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector, megis Awdurdod Llundain Fawr, Legal and General ac UNIDO. Rydym yn falch ein bod yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd er mwyn datblygu strategaeth cerddoriaeth i’r ddinas. 

Y nod yw datblygu polisïau sy’n trin cerddoriaeth fel seilwaith ac yn darparu ecosystem cerddoriaeth iach, sydd yn eu tro yn creu cymunedau bywiog a chyffrous, yn adeiladu proffil rhyngwladol ac yn cynyddu gwerth cerddoriaeth yn y ddinas.

Caiff y wefan hon ei diweddaru yn rheolaidd gyda g adroddiadau ar yr hyn a gafodd ei wneud, beth a gynllunnir, dyddiadau allweddol, a chyfle i chi wneud sylw ar y broses. E-bostiwch rollo@sounddiplomacy.com gyda’r llinell pwnc ‘SUBSCRIBE CARDIFF’ er mwyn cael diweddariadau misol yn syth i’ch mewnflwch, ac hael rhybudd pan gaiff darnau newydd o ymchwil eu cyhoeddi ar-lein.


AdobeStock_55381029.jpeg

 

Beth nesaf:

Rydym wedi cwblhau asesiad llawn o dirlun rheoleiddiol presennol Caerdydd, y bydd ei ganfyddiadau ynghyd â’r arolwg a’r sgyrsiau bord gron a gynhaliwyd fel rhan o’r project yn cael eu rhannu pan gaiff yr adroddiad strategol ei gyhoeddi yn 2019. Bydd hwn yn rhoi darlun da o ddiwydiant cerddoriaeth Caerdydd fel ag y saif ar hyn o bryd. Bydd y data a’r wybodaeth yma yn bwydo cyfres o argymhellion ar gefnogi, gwneud y gorau o Gaerdydd a’i hyrwyddo fel arweinydd ar lefel byd yn y maes cerddoriaeth - i weithwyr proffesiynol ac i’r rhai sy’n caru cerddoriaeth.

 

Yn y misoedd diwethaf:

• Rydym wedi siarad â dros 100 o bobl mewn sesiynau rownd y bwrdd, cyfweliadau 1 i 1 a galwadau ffôn. Fe wnaethom hefyd gynnal cyfarfod agored yn yr Hen Lyfrgell ar 26 Mawrth lle cafwyd presenoldeb da. 

• Rydym wedi cynnal 10 o sgyrsiau rownd y bwrdd yn ystod dau ymweliad â Chaerdydd ym mis Chwefror a Mawrth yn ymwneud â’r pynciau canlynol:

- Lleoliadau
- Myfyrwyr/Gweithwyr ifanc proffesiynol
- Hyrwyddwyr
- Y wasg/Newyddiadurwyr/Cyfryngau
- Cerddorion
- Y Diwydiant Cerddorol
- Addysg Gerdd
- Gwyliau/Digwyddiadau
- Sector Clasurol

• Rydym yn gweithio ar Weledigaeth Gerddorol ar gyfer y ddinas gyda’r Cyngor.

• Fe ysgrifennom a chyhoeddi yr arolwg ar yr ecosystem cerddorol.


Gwybodaeth gyffredinol

Cysylltwch â:

Arweinydd y Project, Rollo Maschietto
rollo@sounddiplomacy.com 

Rheolwr Prosiect, Paloma Medina
paloma@sounddiplomacy.com


 

Rydych yn cael yr e-bost hwn gan eich bod wedi dewis derbyn diweddariadau e-bost ar waith Sound Diplomacy gyda Chyngor Caerdydd. Os hoffech barhau i dderbyn yr e-byst hyn, atebwch “hoffwn” i’r e-bost hwn. Fel arall, ni fyddwn yn cysylltu â chi eto.

 

 
cardiff council.jpg